ชื่อ - นามสกุล :นายทวี เนตรแสงศรี
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป