ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศิริพร พรมมาก
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่อยู่ :43 หมู่ 4ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
Telephone :0821052043
Email :worakant112@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ